• சிறுநீரக செயலிழப்பு: சிறுநீரக செயலிழப்பு  க்கு சித்த மருத்துவமே சிறந்தது. சித்த மருத்துவம் எடுத்துக் கொள்வதால் டயலைசிஸ் செய்வதை தவிர்க்கலாம். ‘‘டயலைசிஸ்தான் செய்ய வேண்டும் வேறு வழியில்லை’’ என்று மருத்துவர்கள் கூறிய நிறைய ...